UIMLA a SAHS

Union of International Mountain Leader Associations
Únia asociácií medzinárodných horských sprievodcov - www.uimla.org

UIMLA je medzinárodná neštátna organizácia, ktorá združuje národné asociácie horských sprievodcov štátov z celého sveta. Sídlom medzinárodnej organizácie je Francúzsko – Chambery.
UIMLA bola založená v roku 2004. Táto medzinárodná organizácia nadviazala na činnosť Komisie európskych horských sprievodcov, ktorá existovala od roku 1989.Kvalifikačný štandard bol prevzatý od Komisie európskych sprievodcov a bol vytvorený dokument s názvom "Platforma spoločenstva" pre podmienky prístupu k povolaniu Európskeho horského sprievodcu.Tento dokument je súčasťou  Dohody z Chamonix uzatvorenej dňa 16.12.1992 medzi Komisiou európskych horských sprievodcov  a Komisiou európskych horských vodcov. UIMLA International Mountain Leader (medzinárodný horský sprievodca) a IFMGA International Mountain Guide (medzinárodný horský vodca) sú jedinými horskými povolaniami medzinárodne sa uznávanými v krajinách nielen v Európe ale i v krajinách celého sveta.

UIMLA

História UIMLA

1989
zástupcovia národných a profesných horských organizácií Rakúska, Belgicka, Francúzska, Veľkej Británie, Írska a Talianska sa stretli za spoločným cieľom vytvoriť obsah a úroveň výcviku pre povolanie horského vodcu. V tomto okamihu bola vytvorená  komisia EMLC.

1992
zástupcovia z Belgicka, Francúzska, Veľkej Británie, Írska, Talianska a Španielska sa stretli, aby ratifikovali ďalšiu normu pre tvorbu profesie európskeho horského vodcu

2004
zástupcovia krajín Andorra, Belgicko, Francúzsko, Veľká Británia, Taliansko, Poľsko, Španielsko a Švajčiarsko sa stretli v Plas Brenin v severnom Walese s cieľom vytvoriť dokument – ústavu pre novú úniu medzinárodných horských sprievodcov (UIMLA). Únia nahradila doterajšiu EMLC a otvorila sa tak cesta všetkým národom a sprievodcom, ktorí majú záujem o povolanie "Medzinárodný horský sprievodca"(IML). UIMLA a jej základné dokumenty boli formálne podpísané v Chambery vo Francúzsku 27. novembra 2004.

Ciele  a poslanie UIMLA

 • združovanie všetkých horských sprievodcov v jednotlivých krajinách do národných asociácií a byť členom medzinárodnej organizácie UIMLA
 • dosiahnuť, aby vzdelanie a odborná kvalifikácia horského sprievodcu (IML) bolo v Európskej únií podporované a uskutočňovalo sa na základe medzinárodného štandardu UIMLA
 • propagovať povolanie medzinárodného horského sprievodcu (IML)
 • priebežne aktualizovať kvalifikačný štandard a starať sa o jeho rozvoj
 • podporovať, rozvíjať myšlienku „ medzinárodný horský sprievodca – IML“
 • podporovať rozvíjanie vzťahov medzi národnými asociáciami
 • podporovať myšlienku spolupráce s medzinárodnou úniou horských vodcov (IFMGA)

Členské krajiny UIMLA:

Ašpirantské  krajiny  UIMLA:

Kandidátske  krajiny  UIMLA:
Maroko, ...

SAHS

Slovenská asociácia horských sprievodcov bola založená v 2.12. 2011.
Založeniu asociácie prechádzali rokovania, ktoré boli potrebné, aby SAHS bola aktívna, funkčná a seriózna organizácia, ktorá sa snaží o zaradenie do medzinárodných štruktúr UIMLA.
 

 • LETO  2011 Pieniny, Tatry   
  Prvé  reálne úvahy o potrebe založenia organizácie, ktorá by zastupovala Slovensko na medzinárodnom poli a stala sa riadnym členom UIMLA. 
 • JESEŇ 2011 Starý Smokovec
  Stretnutie so zástupcami poľskej organizácie UIMLA a rokovanie o možnosti otvorenia štandardného horských sprievodcov kurzu pre členov SAHS, ktorí urobia potrebné kroky a prístupové rokovania na akceptáciu Slovenska ako plného člena UIMLA a na zakomponovanie profesie „horský sprievodca“ do legislatívy. 
   
 • 2.12. 2011 Ždiar
  Založenie slovenskej asociácie horských sprievodcov. Na ustanovujúcej schôdzi bol zvolený výbor SAHS a boli prijaté stanovy organizácie. Na sneme sa odsúhlasila účasť zástupcov SAHS na valnom zhromaždení UIMLA, ktoré sa konalo v bulharskej Sofii. Na schôdzi bolo navrhnuté smerovanie vzniknutej organizácie doma i v zahraničí. 
   
 • 12.12.2011 Tatranská Lomnica
  Neformálne stretnutie aktívnych zástupcov ešte nevzniknutej slovenskej asociácie, zástupcu národnej asociácie horských vodcov a Charlesa  Lehmanna - sekretára medzinárodnej organizácie UIMLA. Na stretnutí sa dohodol  prípadný postup slovenskej strany a navzájom sa dohodli alternatívy budúcej spolupráce.
   
 • 28.1.2012 Zakopane (Poľsko)
  Vstupná skúška do kurzu medzinárodných horských sprievodcov UIMLA. Vstupnej skúšky, ktorá pozostávala z praktickej a teoretickej časti, sa úspešne zúčastnilo 13 záujemcov o kurz.
   
 • 26.-30.3.2012  Vysoké Tatry, Slovenský Raj
  Prebieha oficiálny zimný kurz ašpirantov na medzinárodného horského sprievodcu. Predmetom kurzu je teoretická a praktická časť. Dôraz je kladený na zimné prostredie a zimné disciplíny.
   
 • 12.-13.5.2011 Sofia (Bulharsko)
  Prvá účasť SAHS na medzinárodnej úrovni. Na valnom zhromaždení UIMLA zástupcovia slovenskej asociácie predstavili slovenskú asociáciu horských sprievodcov a informovali zástupcov zúčastnených krajín o situácii na Slovensku. Zúčastnené krajiny informovali o cieľoch a zámeroch slovenskej organizácie SAHS. Slovensko, ako krajina a aj ako slovenská asociácia, boli predstavené prezentáciou, ktorá bola veľmi kladne prijatá členskými krajinami UIMLA. Slovenska asociácia bola prijatá za kandidátsku krajinu. Na tomto zhromaždení bola za riadnu členskú krajinu UIMLA prijatá Česká republika.
   
 • 8. - 10.11.2012 Provaglio d'Iseo (Taliansko)
  Druhé valné zhromaždenie sa uskutočňuje v podhorí talianskych Dolomitov. Na programe je rokovanie o platforme UIMLA, ktorá je záväzná pre všetky krajiny. Prijatiu tohto dokumentu predchádzala dlhodobá práca medzinárodnej organizácie. Na tomto valnom zhromaždení boli za plných členov UIMLA prijaté Peru a Chorvátsko. Obidve krajiny splnili všetky úlohy potrebné k prijatiu za riadneho člena UIMLA. Zástupcovia slovenskej asociácie informovali o situácii na Slovensku, o našich aktivitách. Slovenská asociácia horských sprievodcov bola prijatá za ašpirantskú krajinu UIMLA, druhý krok k prijatiu za plného člena.
   
 • 8.-13.10.2012 Vysočina (Česká republika)
  Po dohode s poľskou stranou a výborom UIMLA sa letný kurz uskutočňuje v Českej republike v Žďarských vrchoch na Vysočine. Na kurze boli prebraté a odprezentované predmety letného kurzu. Na záver bolo urobené teoretické a praktické preskúšanie všetkých účastníkov. Po prvý krát v histórií UIMLA kurz vzdelávali dve krajiny.
   
 • 8.-11.4.2013 Vysoké Tatry
  Zimné hodnotenie SAHS pre potreby UIMLA. V uvedených dňoch prebehlo vo Vysokých Tatrách zimné hodnotenie inštruktorov SAHS, ktorí budú v budúcnosti vzdelávať ašpirantov na prácu medzinárodného horského sprievodcu počas vlastných kurzov. Hodnotitelia UIMLA prišli z Poľska a z Veľkej Británie a výstupom z ich pozorovania bola správa, ktorá bude mať rozodujúce slovo spolu s letným hodnotením pri rozhodovaní o prijatí Slovenska do UIMLA.
   
 • 4.-10.10.2013 Vysoké Tatry
  Letné hodnotenie SAHS pre potreby UIMLA.V tomto termíne bolo vo Vysokých Tatrách letné hodnotenie členov SAHS, kvalifikovaných pre prácu inštuktorov pre kurz medzinárodného horského sprievodcu. Hodnotitelia UIMLA prišli z Holandska a z Veľkej Británie, a tak ako pri zimnom hodnotení, aj toto hodnotenie bolo ukončené správou, ktorá bude rozodovať  pri rozhodovaní o prijatí Slovenska do UIMLA.
   
 • 8.-10.11.2013 Bansko (Bulharsko)
  Valné zhromaždenie členských krajín UIMLA v bulharsko horskom stredisku Bansko. To je situované v severovýchodnej časti Bulharska. Pre slovenskú asociáciu horských sprievodcov je stretnutie dôležité z hľadiska prístupových rokovaní.
  Po úspešnom absolvovaní zimného a letného hodnotenia sú pre nás dvere do medzinárodných štruktúr otvorené. Ešte ale neboli pred
  Hlasovať o prijatí Slovenska za plného člena UIMLA sa bude 4. - 6.4.2014 na nasledujúcom valnom zhromaždení v Českej republike.
   
 • 3. - 5.4.2014 Praha (Česká republika) 
  Hlasovaním členských krajín boli na tomto zasadnutí prijatí Argentína a Nemecko za plných členov UIMLA. 
  Po absolvovaní nákladných zimných a letných hodnotení našich lektorov, odprezentovaní všetkých hodnotení zo strany technickej hodnotiacej komisie UIMLA a odporúčaní prijatia Slovenska za plného člena UIMLA prebehlo hlasovanie členských krajín, kde sa dve z 15 krajín bezdôvodne vyjadnili záporne k nášmu prijatiu a to stačilo na to, aby zablokovali naše prijatie, čím sa hlasovanie odsunulo na jesenné zasadanie UIMLA v Poľsku. 
 • 12. - 13.6.2014 Vysočina (Česká republika) 
  Na základe vyžiadania si francúzskej delegácie UIMLA sme museli ukázať v rámci dodatočného hodnotenia inštruktorov SAHS niektoré techniky a zručnosti, ktoré neboli pred hodnotiteľmi prezentované počas letného a zimného hodnotenia, resp. boli vyžiadané dodatočne radou UIMLA.
  Vzhľadom k tomu, že celý hodnotiaci proces bol mimoriadne nákladný pre slovenskú asociáciu, "postassessment" absolvovali na náklady medzinárodnej organizácie UIMLA, za podpory českej asociácie IML, ktorá túto časť hodnotenie hostila. 
   
 • 13. - 16.11.2014 Zakopane (Poľsko)
  Valné zhromaždenie členských krajín UIMLA sa koná u našich susedov. 
  Slovenská asociácia horských sprievodcov sa 15.11.2014 stala plným členom UIMLA.
  Za necelé tri roky sa nám podarilo to, na čo niektoré krajiny ešte len čakajú a sme na to aj dostatočne hrdí. Veríme, že budeme vychovávať takých medzinárodných horských sprievodcov, ktorí budú robiť len dobré meno Slovensku a UIMLA. Na tomto mieste sa musíme poďakovať všetkým, ktorí svojim dielom prispeli k úspešnému nasmerovaniu SAHS do pokojných a bezpečných vôd medzinárodnej spolupráce.

Členstvo v UIMLA

Na celom svete sú momentálne len dve medzinárodne uznávané organizácie, ktorých členovia môžu za úplatu (na základe živnostenského listu) oprávnene vodiť alebo sprevádzať ľudí po horách nielen doma ale aj v zahraničí. 
Sú to členovia vodcovskej organizácie UIAGM a sprievodcovia UIMLA. 
Existujú mnohé organizácie pôsobiace v horských oblastiach, ktoré v nich vykonávajú činnosť a ich členom dovoľujú sa v nich pohybovať, ale nie za účelom vykonávania povolania. Za túto činnosť nemôžu dostávať finančnú odmenu!  

Výhody členov UIMLA a IML

 • plnohodnotné vzdelanie medzinárodného horského sprievodcu (IML),  podľa "štandardov UIMLA “ čiže  rovnakých školiacich postupov, metód a pravidiel, ktoré používajú vo výučbe všetky členské krajiny školiace svojich členov
   
 • permanentné vzdelávanie v horskej sprievodcovskej činnosti,  pre všetkých členov organizácie (nové prvky, nové materiály, nové postupy, nové preškolenia)
   
 • IML má právo  podnikať doma aj v zahraničí, poskytovať širokej verejnosti individuálne, alebo prostredníctvom cestovných kancelárií svoje služby na sprevádzanie ich klientov po horách celého sveta
   
 • IML môže sprevádzať klientov vo svetových horských oblastiach aj mimo značených turistických trás, ak to v danej krajine dovoľujú miestne legislatívne úpravy a zákony
   
 • IML má celosvetovo uznávaný  a rešpektovaný preukaz poskytujúci široké možnosti zamestnania, zliav v športových obchodoch, zľavu na hromadné dopravné prostriedky v horách (lanovky, zubačky, vláčiky,...), zľavu na ubytovanie v horských chatách a penziónoch, zľavu zo vstupného na rôzne atrakcie v horách, do múzeí a pod.
   
 • IML je zapísaný v registri odborných kvalifikácií EU ako povolanie, ktoré je uznávané každou členskou krajinou Európskej únie, resp. krajinou mimo Európy, kde má UIMLA člena

Povinnosti  IML, člena UIMLA

Základnou povinnosťou IML, člena medzinárodnej organizácie UIMLA je prirodzená slušnosť a dodržiavanie „štandardov UIMLA“, dodržiavanie rozsahu kompetencií, ktoré IML má. 
Druhou povinnosťou je dodržiavanie zákonov a predpisov tej  krajiny, v ktorej IML pôsobí. 

Medzi horskou vodcovskou a horskou sprievodcovskou činnosťou sú rozdiely, ktoré musia všetci dodržiavať.

Horský vodca UIAGM vedie svojich klientov zvyčajne v teréne mimo vyznačených turistických chodníkov. Túry s horským vodcom svojim charakterom a náročnosťou častokrát vyžaduje použitie horolezeckej  techniky a umelých zabezpečovacích pomôcok.

Horský sprievodca UIMLA sprevádza klientov často po značených turistických chodníkoch, alebo mimo nich bez nutnosti použitia horolezeckého výstroja a výzbroje k zaisteniu bezpečnosti sprevádzaných osôb. Ide o menej technicky náročné výstupy a túry.

Naša organizácia na začiatku roka 2019 vstupnou skúškou otvorila v poradí už tretí kurz:

"Medzinárodý horský sprievodca"

Ak máte o kurz horských sprievodcov záujem, vyplňte detailne dotazník, ktorý nájdete kliknutím na nasledujúcu link:

"Prihláška na kurz horského sprievodcu" 

Podrobné informácie týkajúce sa rozsahu, obsahu, dĺžky a ceny kurzu horského sprievodcu získate v aktualitách, alebo v sekcii:

"Kurzy pre verejnosť"

Často kladené otázky

Často kladené otázky

Aký je rozdiel medzi horským sprievodcom UIMLA a horským vodcom UIAGM?
Medzinárodný horský sprievodca UIMLA:
Horská sprievodcovská činnosť je sprevádzanie osôb v horskom a vysokohorskom prostredí bez nutnosti použitia horolezeckého výstroja a výzbroje k zabezpečeniu postupu sprevádzaných osôb:
a) na turistických značených chodníkoch a trasách a mimo nich bez snehovej prikrývky do prvého stupňa horolezeckej obťažnosti podľa medzinárodnej stupnice UIAA,
b) mimo turistických chodníkov a trás so snehovou prikrývkou na snežniciach a bežeckých lyžiach,
c) na turistických značených chodníkov a trasách so snehovou prikrývkou s použitím lyžiarskeho výstroja.
Horskú sprievodcovskú činnosť môže vykonávať fyzická osoba, ktorá má platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie horskej sprievodcovskej činnosti vydané Slovenskou asociáciou horských sprievodcov alebo zahraničnou právnickou osobou, ktorá je členom Medzinárodného združenia asociácií horských sprievodcov (UIMLA) so sídlom v Chambéry vo Francúzsku.
Horský sprievodca sa preukazuje medzinárodným preukazom horského sprievodcu UIMLA s platnou známkou príslušného kalendárneho roka.

Medzinárodný horský vodca UIAGM:
Horská vodcovská činnosť je vedenie a sprevádzanie osôb v horskom a vysokohorskom prostredí mimo turistických chodníkov a trás a vedenie výcviku v disciplínach alpinizmu:
a) na túrach chodeckých i lezeckých na skale, ľade a snehu alebo v kombináciách uvedených terénov,
b) na skialpinistických alebo lyžiarskych túrach a pri zjazdoch v neupravovanom a hlbokom snehu.
Horskú vodcovskú činnosť môže vykonávať len horský vodca, ktorá má platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie horskej vodcovskej činnosti vydané Národnou asociáciou horských vodcov Slovenskej republiky alebo zahraničnou právnickou osobou, ktorá je členom Medzinárodného združenia asociácií horských vodcov (UIAGM/IFMGA) so sídlom v Schwandvorsass v Švajčiarskej konfederácii.
Horský vodca sa preukazuje medzinárodným preukazom horského vodcu UIAGM/IFMGA s platnou známkou príslušného kalendárneho roka.

Kedy je uzávierka na zasielanie prihlášok na kurz, resp. záväzné vyhlásenie o účasti na vstupnej skúške?
Je to na Vašom rozhodnutí, priebežne dostávame prihlasovacie formuláre, ktoré registrujeme a keď sa nazbiera dostatočný počet uchádzačov, zorganizujeme vstupnú skúšku, na ktorú budú záujemcovia pozvaní e-mailom.
 

Prečo je cena za kurz taká vysoká?
Cena za kurz odráža náklady spojené so vstupom Slovenska do medzinárodných štruktúr a naše povinnosti platiť členské príspevky a náklady za pravidelné hodnotenie našej organizácie zo strany UIMLA. Na naše kurzy musíme na naše náklady pozývať zahraničných hodnotiteľov, aby dohliadali na dodržiavanie štandardov UIMLA. Okrem toho cena súvisí aj s kvalitou vzdelávania, pričom na jedného lektora pripadá len 5-6 študentov, čo okrem iného korešponduje s pokynmi HZS o vzdelávaní a bezpečnom pohybe v horskom prostredí a to nám nedovoľuje znížiť počet lektorov. Cena kurzu IML  na Slovensku a náklady potrebné pre  úspešné ukončenie vzdelania sú oveľa nižšie, ako absolvovanie kurzu v akejkoľvek inej krajine a následné overovanie kompetencií potrebných  pre vstup do SAHS. Len na základe rozhodnutia správnej rady SAHS môžete dostať IML slovenskú licenciu. Bez slovenskej licencie nie je možné byť registrovaný slovenskými úradmi. 

Je podmienkou, aby účastníci kurzu „Medzinárodný horský sprievodca (IML)“ vedeli lyžovať?
Slovenské  hory sú v zimných mesiacoch často pokryté väčším množstvom snehu. Pohyb po turistických chodníkoch je vtedy najjednoduchší pomocou lyží. V horách Slovenska používanie snežníc nemá tradíciu,  hlavne kvôli strmosti svahov a rôznorodosti snehovej pokrývky. Bezpečnejšie je preto  použitie lyží.  Vzhľadom k týmto okolnostiam, že na Slovensku je pohyb na skialpinistických lyžiach tradičnou súčasťou pohybu v zimných horách a je o túry na lyžiach veľký záujem sme sa po dohode s Národnou asociáciou horských vodcov dohodli, že horskí sprievodcovia UIMLA môžu sprevádzať klientov aj na lyžiach po otvorených značených turistických  chodníkoch a v horských lokalitách, ktoré sú širokej verejnosti v zimnom období sprístupnené bez obmedzenia ako voľné lyžiarske terény. Preto naša organizácia musí na túto činnosť pripraviť svojich budúcich členov a preto budeme zvládnutie základov lyžovania vo voľnom teréne od záujemcov o kurz vyžadovať.

  
Je potrebné absolvovať všetky bloky na splnenie podmienok pre vydanie certifikátu IML?
Áno, ale v prípade neabsolvovania niektorého bloku, môže si účastník kurzu dokončiť chýbajúci blok do ďalšieho otváraného kurzu, čo ale predlžuje čas potrebný na získanie licencie IML. Bloky sú stavané tak, aby boli rovnaké po obsahovej stránke každý rok  a mohli byť absolvovaný aj neskôr.

 
Musím ovládať cudzí jazyk ak chcem byť IML?
Áno. Hlavným predpokladom práce v zahraničí, alebo aj doma so zahraničnými klientmi, ktorých ako medzinárodný horský sprievodca budete sprevádzať,  je ovládanie aspoň jedného svetového, cudzieho jazyka.  

Už mám nejaký kurz urobený, napr. kurz prvej pomoci, som inštruktor VHT, alebo som záchranár so základnou, resp. pozemnou záchranou, alebo som skaut. Musím absolvovať všetky vaše vzdelávacie bloky?
Podmienkou na úspešné dokončenie kurzu IML je absolvovanie všetkých vzdelávacích blokov. Neexistuje výnimka a nie je možné žiadnu časť vzdelávania odpustiť, uznať, resp. nahradiť ju inou skúškou, ktorú už máte absolvovanú. Výhodou tých, ktorí už majú "niečo za sebou" je, že budú mať oproti začiatočníkom určitú výhodu, ale to častokrát ani tak byť nemusí, pretože pracovné postupy sa menia a zaužívané a dlhodobo používané stereotypy môžu byť niekedy na škodu. Preto je najlepšie sa od všetkého počas kurzu odosobniť a prijať rolu IML ako úplne novú skúsenosť.

Môže medzinárodný horský sprievodca sprevádzať teraz aj na Slovensku a môže si na túto činnosť založiť živnosť? 
Áno, horský sprievodca sa po novele zákona 544/2002 Z.z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov,  ktorým sa zriadila SAHS ako stavovská organizácia zastrešujúca medzinárodných horských sprievodcov Slovenska môže sprevádzať klientov, ak má platné živnostenské oprávnenie, teda viazanú živnosť na horskú sprievodcovskú činnosť. 

Aký je právny status SAHS a je možné stať sa jej členom?
SAHS je stavovská organizácia, zastrešujúca medzinárodných horských sprievodcov a jej členom sa môže stať občan Slovenska, ktorý splní kritéria vstupnej skúšky, absolvuje celý kurz medzinárodného horského sprievodcu podľa vyhlášky MV SR na získanie odbornej spôsobilosti a úspešne ukončí vzdelávanie skúškami.

Môže, resp. má reálnu šancu stať sa horskou sprievodkyňou aj žena? 
Je síce pravda, že zatiaľ v našich radoch na Slovensku figurujú len muži, ale vo svete je horských sprievodkýň mnoho!!
Budeme veľmi radi, keď sa budú môcťnedzi nás pripojiť.
Sme normálni, rešpektujúci, demokraticky zmýšľajúci ľudia a určite v pohlaví, vierovyznaní, rase, či sexuálnej orientácii nerobíme rozdiely.
Jediné, čo musia aj ženy splniť sú podmienky, ktoré sú platné pre všetkých. Je potom už iba na nich, ako zvládnu vstupné skúšky a či budú schopné celý kurz dokončiť, pretože celý kurz je fyzicky náročný.

Predpoklady na prijatie do kurzu „Medzinárodný horský sprievodca“:
·         Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou
·         Vek minimálne 18 rokov
·         Základné znalosti poskytovania prvej pomoci, pohybu a orientácii v teréne, základy
          určovania počasia
·         Bezúhonnosť – odpis z registra trestu nie starší ako 3 mesiace
·         Potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti k výkonu povolania IML
·         Pravdivo a správne vyplnená prihláška do kurzu IML
·         Zaplatený poplatok pred začiatkom konania vstupnej skúšky
Vstupná skúška:
Obsahom vstupnej skúšky je preverenie psychickej a fyzickej pripravenosti na povolanie horského sprievodcu s dôrazom na bezpečný pohyb v horskom teréne. prebieha formou aktivít v horskom prostredí, kde sa zisťujú základné vedomosti z prvej pomoci a orientácie,  zručnosti z pohybu vo voľnom letnom  a zimnom teréne a pohybu na lyžiach.